Üdvözöljük a "Startolj Bt" Internetes tartalomszolgáltató online domain név regisztrációs oldalán.
.hu
.com, .net, .org
.info domain nevek rgeisztrációja.
 


  Általános Szerződési Feltételek /Domén ÁSzF/ Ezen Általános Szerződési Feltételek mint "Domén Általános Szerződési Feltételek", ill. "Általános Domén Szerződési Feltételek"-re, ill. "Domén ÁSzF"-re hivatkozunk alábbiakban, elérhetősége http://aszk.integrity.hu . A Startolj Bt, mint az Integrity Kft hivatalos viszonteladója magára nézve mint költségviselő kötelezőnek tartja az Integrity Kft hivatalos "Domen ÁSZF " szabályozását kiegészítve az alábbi 7 ponttal. A Startolj Bt, mint költségviselő, és ügyfelei az aláírásuk napján az Integrity "Domen ÁSZF " szabályozását fogadják el szerződési alapnak az alábbi kiegészítésekkel.

Költségviselő változás
Domain nevek esetében a költségviselők alakulása a STARTOLJ cégcsoporton belül:
- Első regisztráció, regisztráció váltás, költségviselő: Startolj Bt, az első 2 éves díj előre fizetendő
- További évek, illetve a 2007. december 31. előtt regisztrált domain nevek esetében, domain nevek 2 éves regisztrációját követő hosszabbítás esetén költségviselő: Startolj Bt, Utólagos értesítés nélkül a fentieknek megfelelően lett módosítva az ÁSZF 2013.január 01-én.

1, Hatályba lépés
A KÖLTSÉGVISELŐ a Domén ÁSzF kiegszítést egyoldalúan megváltoztathatja, ha a változásokat vagy az új megváltozott szerződési feltételeket 90 nappal a változás életbe lépése előtt hivatalos honlapján közzéteszi, ill. más alkalmas módon értesíti a szerződő feleket, az alkalmas módba beleértve az e-mail üzenet küldését is. A változások nem lehetnek méltánytalanok a szerződő felekkel szemben.

Az életbelépett változások ellen a változások közzétételét követő 60 napon túl felszólamlásnak nincs helye.

A már életbelépett változásokkal szemben azok életbelépését követő 15 napon belül nincs felszólamlásnak helye, a felek az életbelépett változásokat amennyiben 15 napon belül nem kifogásolták, akkor azokat elfogadottaknak tekintik és nem kifogásolhatják meg.

2, KOMMUNIKÁCIÓ MÓDJA
Az IGÉNYLŐ és az INTEGRITY, valamint hivatalos viszonteladója között a kommunikáció elsődleges módja az elektronikus levelezés. Más megállapodás vagy kötelezettség híján a KÖLTSÉGVISELŐ másként, mint elektronikus levél üzenetként nem köteles az IGÉNYLŐ számára információt adni.

3, DÍJAK
A díjak mértékét mindig egyedi szerződés szabályozza, nem szabályozott kérdésekben az IGÉNY elfogadásának pillanatában a www.startolj.hu oldalon alkalmazott, a hivatalos honlapon meghirdetett tétel- és más kedvezmény nélküli listaárak a mérvadóak.

Nem kifizetett díj esetében a domén írásban szabályszerűen felmondottnak tekintendő. Több domén delegálására egyszerre fizetendő díj egy része történik kifizetésére, a díj nem rendelhető egyértelműen az egyes IGÉNYekhez akkor a KÖLTSÉGVISELŐ diszkrecionálisan eldönti a díj ellenében mely DOMÉNek díja fizetett és mely nem. Kedvezményes díjak más megállapodás híján csak akkor alkalmazhatók, ha lejárt és kifizetetlen díjfizetési hátralékkal nem rendelkezik az IGÉNYLŐ. Ilyen esetben a már megfizetett díjak beszámítása más megállapodás híján az IGÉNYLÉSkor érvényes listaárakon történik.

4, DELEGÁLÁS FENNTARTÁSA
Más megállapodás híján az egyszeri díj ellenében a delegálás határozott időre szól, ezen időtartam alatt a domén az IGÉNYLŐ számára fenntartandó, amennyiben azt az IGÉNYLŐ nem mondja fel, ill. annak fenntartása a REGISZTRÁCIÓS SZABÁLYOZÁS-ba vagy ezen szerződésbe nem ütközik.

5, SZERZŐDÉS FELMONDÁSA Ezen szerződést az IGÉNYLŐ indoklás nélkül azonnal felmondhatja, de díjfizetési kötelezettségeire, ill. költségekre, károkra vonatkozó kötelezettségvállalásai a szerződés a felmondás után is hatályos.

A KÖLTSÉGVISELŐ felmondhatja a szerződést, ill. igényt visszavonhat, delegálást felfüggeszthet, fenntartást felmondhat a REGISZTRÁCIÓS SZABÁLYOZÁS szerint, valamint az IGÉNYLŐ súlyos szerződésszegése esetén, ideértve a határidőre nem fizetést vagy hamis adatok közlését is.

6. FOLYAMATOS TELJESÍTÉS
Más megállapodás híján a KÖLTSÉGVISELŐ folyamatos teljesítéssel számláz.

SZÁMLAKÜLDÉS
Az IGÉNYLŐ a számlázási, számlaküldési címét egyedi szerződésben adja meg vagy annak mellékletében, ill. az IGÉNYLŐLAPON tünteti fel azt. Mindig az utoljára megadott számlázási, számlaküldési címet veszi a KÖLTSÉGVISELŐ figyelembe.

15 napon túli fizetési tartozás esetén a szolgáltatás korlátozható, rendelkezésre állásért a KÖLTSÉGVISELŐ felelősséget nem vállal, 30 napon túl a szolgáltatás felfüggeszthető, 45 napon túl - más írásos megállapodás híján - felmondottnak tekintendő.

Nem fizetés esetén a konkrétan nem fizetett szolgáltatások mellett más szolgáltatások nyújtása is korlátozható, felfüggeszthető, felmondható. 45 napon túli nemfizetés esetén a KÖLTSÉGVISELŐ nem köteles a nemfizetőnek semmilyen szolgáltatást nyújtani, más írásos megállapodás híján a 45 napon túl fennálló fizetési tartozás esetén a nem fizető részére nyújtott szolgáltatások felmondottnak tekintendők.

7. SZOLGÁLTATÓ FELELŐSSÉGE
A szolgáltató külön cégszerűen aláírt megállapodás vagy felelősségvállalás híján legfeljebb csak a megrendelő/igénylő/előfizető által az adott szolgáltatásra befizetett díj összegéig vállal felelősséget. Hiba, késedelem esetén a késedelem arányában, ill. a késedelmes napokra a megfizetett díj 2 %-ig vállal kötbért.

FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA Vis maior: elháríthatatlan külső okokból eredő kár. Vis maiornak tekintendő a NYILVÁNTARTÓ vagy a REGISZTRÁCIÓS szabályzat, ill. releváns jogszabályok olyan megváltozása mely méltányolható magánérdekeit súlyosan sérti az IGÉNYLŐnek vagy REGISZTRÁTORának. Vis maiornak tekintendő a NYILVÁNTARTÓ jogutód nélküli megszűnése vagy a regisztrátori rendszer megszűnése. Vis maior az államosítás, az állam egyoldalú vagy erőszakos beavatkozása vagy a domének vagy erőforrások újrafelosztása, a regisztrátori tevékenység vagy rendszer ellehetetlenítése.

A KÖLTSÉGVISELŐ elhárít minden olyan kárt, követelést ill. kártérítési igényt, melyért vagy amelyben a NYILVÁNTARTÓ vagy a SZABÁLYOZÓ felelős. A KÖLTSÉGVISELŐ a NYILVÁNTARTÓ és a SZABÁLYOZÓ tevékenységéért semmiféle felelősséggel nem tartozik.

Vis maior vagy ilyennek tekintendő esemény a felek kötelezettségeinek megszűnésével jár, kivéve a már leszámlázott és kiegyenlítettlen követelések megfizetését. Vis maior vagy ilyennek tekintendő esemény esetén a szerződés hatályát veszti.Általános Szerződési Feltételek /Tárhely Bérlet ÁSzF - PHP, MYSQL, POP3, SMTP, IMAP, HTML/ tárhely igénylés, fenntartás és egyéb szolgáltatások igénybevételére és szolgáltatásnyújtásra.

1. A szolgáltatás tárgya, szerződés tartalma

Szolgáltató megrendelő részére a megrendelő által a jelen szerződés egységes és elválaszthatatlan részét képező Tárhely szolgáltatás megrendelőlapon meghatározott szolgáltatást biztosítja, melyért a megrendelő a szolgáltató által kibocsátott díjszabásban foglalt díjat köteles fizetni. A megrendelő számára a szolgáltatás elérése kizárólag a szolgáltató által, számára kibocsátott felhasználónevek és jelszók segítségével lehetséges.
Ellenkező bizonyításig a megrendelő a jelen feltételeket kifejezetten elfogadja a megrendelő lap aláírásával.

2. A szolgáltatás feltételei, felek kötelezettségei
Szolgáltató kötelezettsége a megrendelt szolgáltatást a megrendelő részére biztosítani az 1.pontban foglaltaknak megfelelően.
Szolgáltató kötelezettsége a szolgáltatással kapcsolatos ügyfélszolgálati tanácsadást ingyenesen biztosítani a megrendelő részére. Ebbe nem értendő: oktatás, biztonsági mentés, stratégiai tervezés, installálás, megrendelő hardver és szoftverének javítása, karbantartása, rendeltetésellenes használatból eredő hibaelhárítás, a megrendelő gépének a szolgáltatás fogadására való alkalmassá tétele. Ezekért, igénybevétel esetén a szolgáltató külön díjat jogosult felszámítani.
Szolgáltató a megrendelő adatait kizárólag a hatályos adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezelheti.
Megrendelő köteles a szolgáltató által számlázott díjat esedékességkor megfizetni. Megrendelő köteles az adataiban beállott változást szolgáltatóval írásban közölni.
Megrendelő köteles a szolgáltatást jogszerű és törvényes célokra és módokon használni. Tilos a szolgáltatást a hatályos magyar és nemzetközi jogszabályok alapján üzleti és magántitoknak minősülő, szerzői jogi védelemben részesülő stb. adatokkal vagy bűncselekménnyel kapcsolatosan (pl.: SPAM, szerver feltörés, közszeméremsértés, rágalmazás, pornográf képek, videók stb.), vagy ilyenre alkalmas módokon használni. A megrendelő köteles az alkalmazásait folyamatosan ellenőrizni, azok biztonsági állapotát felülvizsgálni, a program feltörésből és az okozott biztonsági résből fakadó kárért felelni és egy személyben jótállni. Szolgáltató kizárja ezzel kapcsolatban teljes felelősségét harmadik személyekkel szemben is, tekintettel arra, hogy az adatforgalom tartalma felett nincs módja bármilyen kontrollt gyakorolni.
Megrendelő nem jogosult a jelen szolgáltatást semmilyen módon továbbadni, az így okozott kárért felelős. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás használata kizárólag a saját felelősségére történik. Megrendelő nem jogosult semmilyen kár- vagy egyéb igényt érvényesíteni szolgáltatóval szemben a szolgáltatás meghibásodásából eredően, amennyiben a szolgáltató felelőssége kétséget kizáróan nem bizonyítható vagy a szolgáltatás kiesés nem lépte túl a garantált 96%-os éves rendelkezési állási időből következő 4%-os engedélyezet szolgáltatás kiesést. Szolgáltató kizárja felelősségét a következményi károk vonatkozásában is.A megrendelő köteles a tárolt adatait és forrásait archiválni és azt naprakészen tárolni a szervertől független egyéb backup hordozón.

3. Biztonsági intézkedések
A megrendelő teljes anyagi felelőséget vállal a szerveren elhelyezett összes adat sértetlenségéért, valamint a felhasználói név és jelszó biztonságáért. A szolgáltatót biztosítja, hogy a szerveren található adatokat és fájlokat függetlenül a tulajdonos személyétől nem próbálja meg feltörni és külső kísérlet észlelése estén a legjobb tudása szerint jár el, a futó programok biztonsági ellenőrzését folyamatosan felülvizsgálja és frissíti. A szolgáltató kizárólag a megrendelőlapon és a hivatalos weblapon közétett szolgáltatást és script futatási lehetőséget köteles biztosítani a legnagyobb biztonság mellett. A megrendelő tudomásul veszi, hogy a szolgáltató kizárólag UNIX környezetben használható programok futtatását biztosítja, és nem biztosít technikai támogatást a Windows programok használatához.

4. A szolgáltatás díja, fizetési feltételek
Megrendelő a szolgáltatásért a szolgáltató díjszabásában foglalt éves díjat fizeti meg, a szolgáltató számlája alapján a szolgáltató a továbbiakban folyamatos teljesítéssel számláz.
A szolgáltató által kibocsátott díjszabásnak a hivatalos honlapon /www.startolj.hu/ meghirdetett, mindenkori tétel- és más kedvezmény nélküli listaárak tekinthetők.
Szolgáltató jogosult a díjakat egyoldalúan is módosítani, erről a megrendelőt külön értesíteni nem köteles, amennyiben a díjváltozás nem haladja meg a korábbi díj 20%-át vagy azt a fent említett helyeken közzéteszi. Az éves díj a számlában foglalt napon és módon esedékes. Megrendelő késedelmes fizetés esetén napi kamatszámítással a mindenkori jegybanki éves alapkamat kétszeresét köteles éves késedelmi kamatként megfizetni. 15 napos késedelem esetén a szolgáltatás felfüggesztésre kerül.
A szerver teljes kapacitásának 20 %-kal nagyobb folyamatos, 10 percnél hosszabb terhelése esetén a felhasználó köteles viselni a szerver fenntartás és hostolás teljes költségeinek arányos részét minden hónapban.
A szolgáltatás visszaállítása 5 000,- Ft + ÁFA pótdíj befizetése után kérhető.

5. A szerződés időtartama, felmondása
Felek a jelen szerződést határozatlan időtartamra kötik.
A szerződést bármelyik fél indoklás nélkül rendes úton írásban (postai levél, FAX) jogosult felmondani. Számlázott és kifizetett Időszakon belüli felmondás esetén nem jár vissza pénz a kifizetett szolgáltatás díjából. Felmondási idő 90 nap.
Szolgáltató azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, amennyiben megrendelő fizetési kötelezettségének szolgáltató első írásos felszólítása ellenére nem tesz eleget. Szolgáltató jogosult továbbá azonnali hatállyal felmondani a szerződést és a szolgáltatást felfüggeszteni, amennyiben a 2. pontban felsorolt tilalmakra utaló bármilyen jelet észlel, illetve a szerver terhelés tartósan meghaladja a teljes kapacitás 40 %-át 30 percen túl.
A szerződés felmondása nem mentesít a felmondás napjáig keletkezett kötelezettségek (pl.: fizetési) alól, figyelembe véve a szolgáltató folyamatos teljesítésből származó díjfizetési előírásait.

6. Kommunikáció
A megrendelő és a szolgáltató között a kommunikáció elsődleges módja az elektronikus levelezés. Más megállapodás vagy kötelezettség híján a szolgáltató másként, mint elektronikus levél üzenetként nem köteles a megrendelő számára információt adni. A megrendelő köteles a szolgáltató hírlevél szolgáltatására feliratkozni a folyamatos tájékoztatás érdekében.

7. Változások, hatályba lépés
A szolgáltató a ÁSzF-et és a szolgáltatási csomagok tartalmát egyoldalúan megváltoztathatja, ha a változásokat vagy az új megváltozott szerződési feltételeket 90 nappal a változás életbe lépése előtt hivatalos honlapján -www.startolj.hu- közzéteszi, ill. más alkalmas módon értesíti a szerződő feleket, az alkalmas módba beleértve az e-mail üzenet küldését is. A változások nem lehetnek méltánytalanok és visszamenőleges hatályúak a szerződő felekkel szemben.
Az életbelépett változások ellen a változások közzétételét vagy a szerződő felek kiértesítését követő 60 napon túl felszólamlásnak nincs helye.
A szolgáltató az általános szerződési feltételeit, szerver és hálózat gazda belső szabályozásának, ill. releváns jogszabályok változásával egyidejűleg vagy azt követően egyoldalúan és azonnal a változó vagy megváltozott szabályozáshoz igazíthatja, ill. megváltoztathatja. Az ilyen változtatásnál a szolgáltatónak törekednie kell, hogy méltánytalan károk, ill. sérelmek ne érjék a feleket.
A már életbelépett változásokkal szemben azok életbelépését követő 15 napon belül nincs felszólamlásnak helye, a felek az életbelépett változásokat amennyiben 15 napon belül nem kifogásolták, akkor azokat elfogadottaknak tekintik és nem kifogásolhatják meg.

8. Egyebek
Felek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar PTK. és más vonatkozó jogszabályok, továbbá a hatályos magyar Internet szabványok alkalmazandók. Felek bármifajta jogvitára alávetik magukat, a szolgáltató székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének, amennyiben vitájukat elsődlegesen békés úton nem tudják rendezni.9. Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató

A(z) Startolj Bt Székhely - 6120 Kiskunmajsa, Lajosváros utca 5.- Cégjegyzék szám: 02-06-070511 (továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas.
A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a webáruházban kezelt személyes adatait. Az adatkezelő címe: 6120 Kiskunmajsa, Lajosváros utca 5.
Az adatkezelő elérhetősége:
Telefon:+36-70/3149897
E-mail:startoljhu [kukac] gmail.com
Weboldal:http://www.kamera.startolj.hu

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felasználó regisztrációnál kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

Az érintettek köre: regisztrált felhasználók

A kezelt adatok köre: a regisztrált felhasználók által a regisztráció során megadott a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: Név, Elérhetőség (telefon, email), Szállítási cím, Számlázási cím

Az adatgyűjtés célja: a megrendelések teljesítése és számlázás.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:
- A Startolj Bt kereskedelmi és szállítmányozási munkatársai.
- Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre. A továbbított adatok köre a regisztráció lebonyolítása érdekében: Név, cím, telefonszám, termék neve, fizetendő összeg.
A továbbított adatok köre az online fizetés lebonyolítása érdekében: Név, cím, tranzakciós összeg, tranzakciós jogcím.
Az érintettek köre: A szolgáltatást kérő valamennyi érintett.
Az adatkezelés célja: A megrendelt szolgáltatást elérhetősége.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A szolgáltatást lebonyolításáig tart.
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:
A személyes adatokat a következők kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával:DPD Hungária Futárpostai Csomagküldő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Levelezési cím: 1158 Budapest, Késmárk utca 14.
telefonszám: +36 (1) 501 6204 Fax: +36 (1) 501-6214
E-mail: dpd@dpd.hu
adatvédelmi tájékoztató: http://www.dpd.com/hu/Home/Siteutilities/GTC
Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok a megrendelés teljesítését követően 10 napon belül törlésre kerülnek.

A vásárló kérelmezheti az adatkezelőnél
- tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
- személyes adatainak helyesbítését,
- személyes adatainak törlését vagy zárolását.

A felhasználó a regisztráció során megadott felhasználói név és jelszó segítségével, a webáruház oldalaira belépve megtekintheti, módosíthatja vagy törölheti saját adatait.

Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ( www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt olvasható: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)